Zdrowo Med sp. z o.o.

Projekt

„Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez wczesne wykrywanie i profilaktykę cukrzycy”

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego. Wsparcie kierowane jest do osób (11250 mieszkańców – 6625 M; 6625 K) w wieku powyżej 60 lat dotychczas nie diagnozowanych w kierunku cukrzycy. Zostaną oni objęci cyklem konsultacji lekarskich które zostaną poprzedzone akcją informacyjną. Projekt obejmie również działania edukacyjne dla pacjentów oraz szkolenia dla personelu medycznego stanowiącego otoczenie projektu mające na celu przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu diabetologii. Projekt stanowi odpowiedz na wyniki prowadzonych badań epidemiologicznych potwierdzających że cukrzyca występuje około 8,8% populacji światowej w wieku 20-79 lat, a prawie połowa z nich nie jest świadoma swojej choroby. Zwiększona wykrywalność to także efekt stopniowo rosnącej świadomości wśród lekarzy oraz efekt prowadzonych akcji informacyjnych. Konieczność szybkiego zdiagnozowania cukrzycy u osób starszych pozwoli na zminimalizowanie kosztów leczenia tej choroby we wczesnej fazie jej rozwoju. Brak właściwej diagnozy powoduje szybki rozwój powikłań, często nieodwracalnych, które prowadzą do przedwczesnej śmierci lub kalectwa. W przypadku otoczenia grupy docelowej wpłynie na zdobycie nowej wiedzy z zakresu metod edukacji zdrowotnej oraz postępów w diabetologii. Projekt jest realizowany w partnerstwie z NZOZ GINMEDICUS. Projektem zostanie objęte również otoczenie 200 lekarzy (100 M 100 K) i 200 (150 K 50 M) pielęgniarek.

Czas realizacji projektu: 01.01.2020r. – 31.12.2021 r.

Projekt realizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020