Zdrowo Med sp. z o.o.

Projekt

Nowy start na rynku pracy

Celem Projektu realizowanego w partnerskie przez Zdrowo Med oraz Gminę Brok jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 130 osób niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami z GM. BROK, MAŁKINIA GÓRNA, ZAREBY KOŚCIELNE. Wzrost aktywności zawodowej i społecznej nastąpi przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji. Ponad 15% grupy docelowej to osoby niepełnosprawne.
Główne zadania: diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników, trening. kompetencji społecznych, poradnictwo specjalistyczne (socjalne, zawodowe, psychologiczne, wsparcie coachingowe), pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże. Działania mają na celu przygotowanie do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywać się na podstawie ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego lub ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego. Ścieżka reintegracji będzie stworzona indywidualnie dla każdej osoby oraz uwzględniać będzie diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb Uczestników

Czas realizacji Projektu: 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020